за нас

Покана за Общо събрание на СК „Феникс Арчъри“

за насДО ЧЛЕНОВЕТЕ

НА СК „ФЕНИКС АРЧЪРИ“

ГР. СОФИЯ

П О К А Н А 

Уважаеми членове на спортен клуб по стрелба с лък „Феникс Арчъри“,

Управителният съвет на СК „Феникс Арчъри” по своя инициатива, на основание чл. 33 от Устава, свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 18.10.2017 г., (сряда) от 19.00 ч., в гр. София, бул. Гео Милев № 158,  ВТУ „Тодор Каблешков“, спортната зала по стрелба с лък, при следния дневен ред:

1.Освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на Управителния съвет на сдружението.

2.Избор на нов Управителен съвет за нов мандат.

3.Промени в Устава на сдружението.

4.Разни.

При  липса  на  кворум, на  основание  на  чл. 27  от  ЗЮЛНЦ събранието  ще  се  проведе  в  същия  ден от  20:00 часа  на същото  място  и  при  същия  дневен ред, колкото  и членове  да  се  явят.

09.10.2017г.              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИВАНОВ /п/

Вашият коментар