Покана за общо събрание на СК „Феникс Арчъри“

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА СК „ФЕНИКС АРЧЪРИ“
ГР.СОФИЯ

П О К А Н А

Уважаеми членове на спортен клуб по стрелба с лък „Феникс Арчъри“,

Управителният съвет на СК „Феникс Арчъри” по своя инициатива, на основание чл. 33 от Устава, свиква Отчетно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 29.11.2018 г., (четвъртък) от 19.00 ч., в гр. София, бул. Гео Милев № 158, ВТУ „Тодор Каблешков“, спортната зала по стрелба с лък, при следния дневен ред:

1.Съдържателен отчет за дейността на СК „Феникс Арчъри“ за 2017г.
2.Финансов отчет на СК „Феникс Арчъри“ за 2017г.
3.Разни.

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 20:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИВАНОВ /П/

Покана за Общо събрание на СК „Феникс Арчъри“