logo-phoenix-archery

Покана за Общо събрание

logo-phoenix-archery

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА     

СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ

 

П О К А Н А

 Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ“, ЕИК 175748749, по своя инициатива, на основание чл. 33 от Устава, свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 18.06.2019 г., (вторник) от 19.00 ч., в гр. София, бул. Гео Милев № 158, ВТУ „Тодор Каблешков“, спортната зала по стрелба с лък, при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчетния доклад за дейността на „СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ“ за 2018 г.
  2. Приемане на финансовия отчет на „СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ“ за 2018 г.
  3. Приемане бюджета на „СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ“ за 2019 г.
  4. Приемане на изменения и допълнения в Устава на „СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ“.
  5. Разни.

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 20:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Иван Иванов /п/