ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ – ЛЕТЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН ГРАФИК

Уважаеми членове на спортен клуб „Феникс Арчъри“,

Временно има промяна в графика за тренировки, поради провеждане на спортен лагер и ангажираност на треньорските кадри.

Тренировките за всички възрастови групи ще се провеждат общо от 18:00 до 20:00 ч. с треньор Светлана Иванова в следните дни:

– 10.08.2023 (четвъртък)

– 15.08.2023 (вторник)

– 17.08.2023 (четвъртък)

В останалите дни от месец август тренировките си остават по график!

От ръководството на СК „Феникс Арчъри“

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СК „ФЕНИКС АРЧЪРИ“

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СПОРТЕН КЛУБ „ФЕНИКС АРЧЪРИ”
П О К А Н А
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ“, ЕИК 175748749, по своя инициатива, на основание чл. 33 от Устава, свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 18.07.2023г. (вторник) от 19.00 ч., в гр. София, бул. Гео Милев № 158, ВТУ „Тодор Каблешков“, спортната зала по стрелба с лък, при следния дневен ред:
1.Приемане на Годишния доклад за дейността на „СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ“ за 2022 г.
2.Приемане на Годишния финансов отчет на „СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ“ за 2022 г.
3.Приемане бюджета на „СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ“ за 2023 г.
4.Освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на Управителния съвет на сдружението.
5.Избор на нов Управителен съвет за нов мандат.
6.Разни.
При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 20:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Иванов /п/
Top