ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СК „ФЕНИКС АРЧЪРИ“

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СПОРТЕН КЛУБ „ФЕНИКС АРЧЪРИ”
П О К А Н А
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ“, ЕИК 175748749, по своя инициатива, на основание чл. 33 от Устава, свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 18.07.2023г. (вторник) от 19.00 ч., в гр. София, бул. Гео Милев № 158, ВТУ „Тодор Каблешков“, спортната зала по стрелба с лък, при следния дневен ред:
1.Приемане на Годишния доклад за дейността на „СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ“ за 2022 г.
2.Приемане на Годишния финансов отчет на „СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ“ за 2022 г.
3.Приемане бюджета на „СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ“ за 2023 г.
4.Освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на Управителния съвет на сдружението.
5.Избор на нов Управителен съвет за нов мандат.
6.Разни.
При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 20:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Иванов /п/
Top